گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
دفاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | 

نسرین نماینده دانشجوی ارشد کارشناسی ارشد گروه زبانهای خارجی در روز دوشنبه 29 آبان ماه 1396 ساعت 8 صبح از رساله خود به عنوان
 ( Engineering Students' Level on CEFR- Based Lecture Tasks, Strategy Use, and their Problems and Attitudes)    
و
      صبا سعادت جو دانشجوی ارشد کارشناسی ارشد گروه زبانهای خارجی رد روز دوشنبه 29 آبان ماه ساعت 9 صبح از رساله خود به عنوان
( Exploring Engineering Students'Needs for Listening Scaffolding Strategies and the Instructors'Performance in an Academic Listening Course) به راهنمایی خانم دکتر تقی زاده دفاع خواهند کرد.                                                            

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.26634.fa
برگشت به اصل مطلب