گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
دفاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | 
AWT IMAGE خانم منصوره محمد پور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبانهای خارجی  روز شنبه  در تاریخ 30 دی ماه  1396 ساعت 10 صبح از پایان نامه خود  به عنوان (The  relationship among Iranian EFL teachers' Self-efficacy Beliefs, Critical Thinking, and Reflective Teaching)
با راهنمایی خانم دکتر اکرم نیرنیا   دفاع خواهند کرد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.28538.fa
برگشت به اصل مطلب